απλά μια αφορ­μη

απλά μια αφορ­μη

Αυ­τοί που μένουν κο­ντά μου ακόμα και όταν δεν με κα­τα­λα­βαί­νουν, εί­ναι αυ­τοί που με αγα­πάνε. Οι υπόλοι­ποι απλά ψάχνουν αφορ­μη…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s